Авторам

До уваги авторів «Наукового вісника

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Серія: Філологічні науки (мовознавство)» № 12!

 

Редакція «Наукового вісника Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)» запрошує до співробітництва  дослідників актуальних проблем сучасного мовознавства та перекладознавства, пов’язаних з розвитком і функціонуванням германських, романських та слов’янських мов, а також рецензентів нових монографічних видань і посібників та авторів повідомлень про всеукраїнські, міжнародні наукові заходи. Матеріали для опублікування подаються українською, російською та відповідними іноземними мовами (германськими та слов’янськими).

 

«Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України № 1081 від 29 вересня 2014 року.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Кожній статті, опублікованій у «Науковому віснику Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)», присвоюється індекс DOI.

 

Вимоги до оформлення публікацій

  1. Рукопис подавати у форматі *.doc (MSWord): гарнітура Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, береги ліворуч, зверху, внизу – 2,5 см, праворуч –
    1 см. Відступ абзацу – 1,25 см. Чітко диференціювати тире (–) та дефіс (-).
  2. Статті повинні супроводжуватись УДК, анотаціями та переліком ключових слів українською та англійською мовами.

Анотації і ключові слова розміщувати перед текстом статті (кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, курсив, ключові слова – напівжирним).

Анотації українською та англійською мовами повинні містити стислий виклад виконаних етапів дослідження     (у тексті анотацій не може бути прямих повторів будь-яких фрагментів з основного тексту статті) і мати обсяг не менш ніж 1800 знаків. Анотацію англійською мовою супроводжувати прізвищем й ініціалами автора, а також назвою статті.

Статті повинні мати такі необхідні елементи (назви рубрик виділяти напівжирним):

1)        постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду;

2)        аналіз останніх досліджень і публікацій;

3)        формулювання мети і завдань статті;

4)        виклад основного матеріалу дослідження;

5)        висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

  1. Для виділення цитати в тексті слід користуватись лапками на кшталт: «повсюдне домінування Інтернет ресурсів» [2, 444]… (у тексті українською чи російською мовами) і “neologisms” (у тексті іноземною мовою). Покликання на теоретичні джерела подавати в тексті згідно з переліком літератури у квадратних дужках за зразком:

1)   одне джерело [2, 444–445];

2)   два і більше джерела [4, 154; 6, 768];

3)   джерело без наведеної сторінки [2].

Ілюстративний матеріал паспортизувати в круглих дужках: (8, 15).

  1. Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) нумерувати в межах статті і супроводжувати написом під ними (наприклад, Рис. 1. Базові категорії наративних речень). Таблиці теж нумерувати в межах статті і супроводжувати назвою, розміщеною над таблицею по центру.
  2. Приклади ілюстративного матеріалу виділяти курсивом. Приклади, що містять більше, ніж одне речення, розміщувати з окремого абзацу із відступом 15 мм від лівого берега, наприклад:

He coughs and splutters on the other end of the telephone. He has fallen out with all his friends over this. If needs be he will disown his daughters. He will stand alone against the world-alone apart from the beautiful woman by his side (14, 123).

  1. Перелік цитованих джерел (ЛІТЕРАТУРА) друкувати 12 кеглем (міжрядковий інтервал 1,5) одразу після тексту статті з дотриманням такої послідовності подання:

1)        теоретичні праці, написані кирилицею;

2)        теоретичні праці, написані латиницею;

3)        довідкова література (за алфавітом згідно з вимогами державних бібліографічних стандартів);

4)        ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ (їх нумерувати окремо).

Список літератури оформляти за ДСТУ 8302:2015.

  1. Між ініціалами і прізвищем цитованих авторів у тексті статті та у списку літератури, а також при поданні  скорочення на зразок т. д. або вказівки на сторінки (с. 34) чи назви населених пунктів (м. Київ) використовувати функцію нерозривного відступу (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+відступ).
  2. Обсяг публікації: не менше ніж 12 сторінок. Публікації приймаються в електронному варіанті й перевіряються системою Антиплагіат (згідно з вимогами, показник оригінальності тексту повинен становити не менше 75%). Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам, повертати авторам для доопрацювання, а також зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. За зміст, точність і вірогідність викладених фактів, цитат і покликань відповідає автор.

 

 

Приклад оформлення статті

УДК 811.111: 801.8: 82.09: 81’322.5

ГРАФІЧНА ФОРМА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО

ТЕКСТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ГРАФІЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Білецька О. В.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

 

У статті досліджено взаємовідношення понять «форма» та «зміст» у лінгвопоетиці. Особливу увагу приділено характерним ознакам нової графічної форми постмодерністського художнього тексту крізь призму графічної лінгвістики… (не менш ніж 1800 знаків)

Ключові слова: форма, зміст, графічна лінгвістика, візуалізація, нова графічна форма, постмодерністський художній текст, традиційний художній текст.

 

Biletska O. V. Graphic form of postmodern text through the prism of graphic linguistics. The article highlights the interdependence of the notions “form” and “content” in linguopoetics. Special attention is drawn to the characteristic features of the new graphic form of postmodern text through the prism of graphic linguistics… (minimum 1800 characters)

Key words: form, content, graphic linguistics, visualization, new graphic form, postmodern text, traditional text.

Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. Стрімке поширення нових цифрових, електронних та комп’ютерних технологій, зокрема «повсюдне домінування Інтернет ресурсів» [2, 444]…

 

Порядок опублікування матеріалів

Для опублікування статті у № 12 до 15 листопада 2019 року необхідно:

1) заповнити онлайн-заявку;

2) відправити на електронну пошту editor@ddpu-filolvisnyk.com.ua текст статті, оформлений відповідно до поданих вимог.

 

Стаття проходить обовязкове рецензування. У разі успішного рецензування авторові будуть надіслані реквізити для оплати внеску.

Після сплати внеску потрібно надіслати до редакції квитанцію (фото або скановану копію).

Поштова розсилка журналу авторам відбудеться 17 січня 2020 року.

 

Публікаційний внесок

Вартість статті обсягом 12 сторінок формату А-4 становить 600 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 грн. Матеріали докторів наук друкуються безкоштовно.

 

З повагою редакція «Наукового вісника Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)»

 

Телефон: 096 66 38 612

Електронна пошта: editor@ddpu-filolvisnyk.com.ua

Електронна адреса: www.ddpu-filolvisnyk.com.ua