Авторам

До уваги авторів Наукового вісника

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Серія: Філологічні науки (мовознавство) № 10!

 

Редакція Наукового вісника Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) запрошує до співробітництва фахівців германських, романських, слов’янських мов, контрастивної лінгвістики, теорії і практики перекладу, а також рецензентів на нові монографічні видання і посібники та авторів повідомлень про всеукраїнські та міжнародні наукові заходи. Матеріали для опублікування подаються українською, російською та відповідними іноземними мовами (германськими та слов’янськими) і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5. – С. 26–30).

 

Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України № 1081 від 29 вересня 2014 року.

 

Вимоги до оформлення публікацій

  1.  Рукопис подавати у форматі *.doc (MSWord): гарнітура Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, береги ліворуч, зверху, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см. Відступ абзацу – 1,25 см. Чітко диференціювати тире (–) та дефіс (-).
  2.  Згідно з вимогами ДАК МОН України, публікації у фахових виданнях повинні супроводжуватись УДК, анотацією  та переліком ключових слів (3-5)  українською (3-5 речень) та англійською мовами.

Анотацію і ключові слова розміщувати перед текстом статті (кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, курсив, ключові слова – напівжирним).

Анотація англійською мовою повинна містити стислий виклад статті обсягом не менше 250 слів та супроводжуватись прізвищем й ініціалами автора, а також назвою статті.

  1.  Статті повинні мати такі необхідні елементи (виділені напівжирним у тексті статті):

1) постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій;

3) формулювання мети і завдань статті;

4) виклад основного матеріалу дослідження.

5) висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

  1.  Для виділення цитати в тексті слід користуватись лапками на кшталт: «повсюдне домінування Інтернет ресурсів» [2, 444]… (у тексті українською чи російською мовами) і “neologisms” (у тексті іноземною мовою). Покликання на теоретичні джерела подавати в тексті згідно з переліком літератури у квадратних дужках за зразком:

1)   одне джерело [2, 444–445];

2)   два і більше джерела [4, 154; 6, 768];

3)   джерело без наведеної сторінки [2].

Ілюстративний матеріал паспортизувати в круглих дужках: (8, 15).

  1.  Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) нумерувати в межах статті і супроводжувати написом під ними (наприклад, Рис. 1. Базові категорії наративних речень). Таблиці теж нумерувати в межах статті і супроводжувати назвою, розміщеною над таблицею по центру.
  2.  Приклади ілюстративного матеріалу виділяти лапками і курсивом. Приклади, що містять більше, ніж одне речення, розміщувати з окремого абзацу із відступом 15 мм від лівого берега, наприклад:

He coughs and splutters on the other end of the telephone. He has fallen out with all his friends over this. If needs be he will disown his daughters. He will stand alone against the world-alone apart from the beautiful woman by his side (14, 123).

  1.  Перелік цитованих джерел під назвою ЛІТЕРАТУРА друкувати 12 кеглем з міжрядковим інтервалом 1,5 одразу після тексту статті, дотримуючись такої послідовності подання:

1)  теоретичні праці, написані кирилицею;

2)  теоретичні праці, написані латиницею;

3) словники та довідкова література (за алфавітом згідно з вимогами державних бібліографічних стандартів);

4) ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ нумерувати окремо.

8. Між ініціалами цитованих авторів та прізвищем у тексті статті та у списку літератури слід використовувати функцію одночасного натискання клавіш Ctrl+Shift+відступ.

9. Обсяг публікацій: 8–12 сторінок. Публікації приймаються в електронному варіанті й перевіряються системою Антиплагіат. Редакційна   колегія   залишає   за   собою   право   відхиляти   статті,   які   не відповідають зазначеним вимогам, повертати авторам для доопрацювання, а також зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. За зміст, точність і вірогідність викладених фактів, цитат і покликань відповідає автор.

Приклад оформлення статті

УДК 811.111: 801.8: 82.09: 81’322.5

 

ГРАФІЧНА ФОРМА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ГРАФІЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Білецька О. В.

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

У статті досліджено взаємовідношення понять «форма» та «зміст» у лінгвопоетиці. Особливу увагу приділено характерним ознакам нової графічної форми постмодерністського художнього тексту крізь призму графічної лінгвістики.

Ключові слова: форма, зміст, графічна лінгвістика, візуалізація, нова графічна форма, постмодерністський художній текст, традиційний художній текст.

 

Biletska O. V. Graphic form of postmodern text through the prism of graphic linguistics. The article highlights the interdependence of the notions “form” and “content” in linguopoetics. Special attention is drawn to the characteristic features of the new graphic form of postmodern text through the prism of graphic linguistics…(250 words).

Key words: form, content, graphic linguistics, visualization, new graphic form, postmodern text, traditional text.

 

Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. Стрімке поширення нових цифрових, електронних та комп’ютерних технологій, зокрема «повсюдне домінування Інтернет ресурсів» [2, 444]…

 

Порядок опублікування матеріалів

Для опублікування статті у № 10 необхідно до 16 листопада 2018 року:

1. заповнити онлайн-заявку;

2. відправити на електронну пошту editor@ddpu-filolvisnyk.com.ua текст статті, оформлений відповідно до поданих вище вимог.

Стаття проходить обов’язкове рецензування головного редактора. У разі успішного рецензування автору будуть надіслані реквізити для оплати внеску.

Після сплати внеску потрібно надіслати до редакції квитанцію (фото або скановану копію).

Поштова розсилка журналу авторам відбудеться 16 січня 2019 року.

 

Публікаційний внесок

Вартість статті обсягом 8-12 сторінок формату А-4 становить 600 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 грн. Матеріали докторів наук друкуються безкоштовно.

З повагою, редакція Наукового вісника Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)

Телефон: 096 66 38 612

Електронна пошта: editor@ddpu-filolvisnyk.com.ua

Електронна адреса: www.ddpu-filolvisnyk.com.ua