Про журнал

Заснування журналу: 18.03. 2014

Засновник: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20653-10473Р

«Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)» є фаховим виданням категорії «Б» з філологічних наук (спеціальність 035  Філологія) на підставі Наказу МОН України № 886 від 2 липня 2020 року, Додаток 4.

Періодичність видання: двічі на рік.

Тематика журналу:  дослідження лінгвопоетологічних, когнітивно-прагматичних, стилістичних, структурних особливостей мови та мовлення, дискурсології та концептології, пропаганда наукових досягнень Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в галузі мовознавчих студій на Заході України.

Мова видання: українська, англійська, німецька, польська (змішаними мовами)

Електронні версії журналу розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN Print 2312-6353, ISSN Online 2663-6042.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Згідно з п.п. 2.1, 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17 жовтня 2012 року № 1112, статті, опубліковані в журналі, прирівнюються до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.

Адреса редакції: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Філологічний факультет,  вул. Т. Шевченка, 24, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100