Порядок рецензування

Етичні норми

Редакція журналу «Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)»  підтримує певний рівень вимог при відборі і прийомі статей, представлених в редакцію. Ці норми визначаються науковим напрямом журналу і стандартами якості наукових робіт та їх викладу, прийнятими в науковому співтоваристві.

Редакція закликає дотримуватися принципів Кодексу етики наукових публікацій, розробленого Комітетом з етики наукових публікацій (COPE).

Етичні зобов’язання редакторів журналу

Редактор повинен без упередження розглядати всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожен належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну належність, а також положення або місце роботи автора (авторів).

Не допускається до публікації матеріал, якщо є достатньо підстав вважати його плагіатом.

Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.

Рішення редактора щодо прийняття статті до публікації базується на таких характеристиках статті, як важливість результатів, оригінальність, якість викладу матеріалу та відповідність профілю журналу. Рукописи можуть бути відхилені без рецензування, якщо редактор вважає, що вони не відповідають профілю журналу. При прийнятті таких рішень редактор може консультуватися із членами редакційної колегії або рецензентами.

Етичні зобов’язання авторів

Автори повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальні статті і що використані ними в дослідженні джерела, матеріали тощо належно оформлені у вигляді посилань або цитат.

Подання ідентичної статті більш ніж в один журнал розцінюється як неетична поведінка і є не прийнятною.

Стаття має бути структурованою, містити достатньо посилань і оформленою згідно з вимогами.

Недобросовісні або завідомо неточні ствердження у статті представляють собою неетичну поведінку і є неприйнятними.

Автор, який здійснює листування із редакцією, має гарантувати, що всі співавтори ознайомилися та затвердили кінцеву версію статті, а також погодилися на її публікацію.

Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації. Редакція журналу не несе жодної відповідальності перед авторами за можливий збиток, спричинений публікацією статті. Редакція має право вилучити статтю, якщо з’ясується, що в процесі публікації статті були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора.

Етичні зобов’язання рецензентів

Для забезпечення об’єктивності оцінювання рукописів редакція дотримується подвійного «сліпого» рецензування.

Оскільки рецензування рукописів є істотним етапом у процесі публікації, реалізуючи науковий метод як такий, кожен учений зобов’язаний виконувати певну долю робіт з рецензування.

Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен відразу повернути рукопис.

Рецензент повинен об’єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.

Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої зауваги, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на що оперті їхні зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.

Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.

Рецензенти не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в даному рукописі, якщо на це немає згоди автора.

Процедуру рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакції Наукового вісника Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Мета рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі.

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється членом редколегії (подвійне «сліпе» рецензування).

Під час рецензування аналізується:
• чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
• чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;
• чи має зміст статті певну новизну;
• у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до вимог. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові.

Рецензент обирає один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано на доопрацювання; не рекомендовано до публікації.

 Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, які потребують доопрацювання, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доопрацювання статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

Доопррацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.