Круглий стіл 2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
Кафедра германських та романських мов

Кафедра іноземних мов

Кафедра прикладної лінгвістики

 logs1

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра гермої мованських мов і перекладознавства

Кафедра практики англійськи

logs2

МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ ОДЕСА-ДРОГОБИЧ
«АНГЛІЙСЬКА МОВА У 21 СТОЛІТТІ:
СПОСІБ МИСЛЕННЯ, ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ДІАЛОГУ КУЛЬТУР»

Шановні колеги!

З нагоди оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні запрошуємо Вас взяти участь у Міжуніверситетському круглому столі «Англійська мова у 21 столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур», який відбудеться у синхронному онлайн-форматі між Національним університетом «Одеська юридична академія» та Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка

8 квітня 2016 р.
Планується робота таких секцій:

  1. Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти англійськомовної комунікації.
  2. Актуалізація мовних одиниць в англійськомових професійних дискурсах.
  3. Англомовний художний текст на перетині традиції та новаторства.
  4. Перекладознавчі дослідження у контексті англо-української міжкультурної комунікації.
  5. Інноваційні технології навчання англійської мови за професійним спрямуванням.

 

Необхідна інформація!

У зв’язку з оголошенням 2016 року Роком англійської мови в Україні будемо раді вітати тези доповідей англійською мовою! Також до розгляду приймаються матеріали українською, російською, польською, німецькою та французькою мовами.

Для участі у круглому столі просимо надіслати до 29 березня 2016 на електронну пошту lj@oljournal.in.ua такі матеріали:
1)      заявку для участі  (зразок заявки додається);
2)      тези доповіді, оформлені відповідно до нижчеподаних вимог;
3)      відскановану квитанцію про оплату.

До друку приймаються тези доповіді обсягом до трьох сторінок тексту формату А4, набрані у редакторі MS Word. Шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 20 мм, абзац – 10 мм (див. зразок оформлення). Роботи магістрів, аспірантів і здобувачів подаються з відсканованою копією рецензії наукового керівника (з його підписом, завіреним печаткою установи чи її підрозділу). У заявці необхідно також вказати контактний телефон та електрону адресу наукового керівника.

Тези доповідей докторів наук друкуються безкоштовно.

 

Перед початком роботи круглого столу тези доповідей будуть розміщені на сайтах «Одеського лінгвістичного вісника» (http://www.oljournal.in.ua/) та Наукового вісника (Серія «Філологічні науки» (мовознавство)) ДДПУ імені Івана Франка (http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/). Згодом вони будуть опубліковані окремим збірником, який буде розіслано учасникам конференції разом із програмою та сертифікатом учасника.

Розсилку матеріалів круглого столу буде здійснено до 16 травня 2016 р.

Учаснику круглого столу необхідно враховувати таке: за покриття витрат на видання збірника за результатами конференції, програми та сертифікату учасника й оплату поштових послуг сплачується оргвнесок у розмірі 170 гривень. Після отримання підтвердження про прийняття тез доповіді до друку редакція надсилає на електронну пошту реквізити для оплати. Співробітники НУ «ОЮА» можуть зробити оргвнесок особисто на кафедрі германських та романських мов (Одеса, вул. Піонерська, 2, каб. 201) у координатора круглого столу ст. лаборанта Ярослави Колтунович.

Контактна інформація

Голова оргкомітету (НУ «ОЮА»):

д. філол. н., проф. Наталія Володимирівна Петлюченко (npetljutschenko@onu.edu.ua)

Голова оргкомітету (ДДПУ імені Івана Франка):

д. філол. н., проф. Оксана Андріївна Бабелюк (obabelyuk@mail.ru)

Координатор круглого столу:

ст. лаборант кафедри германських та романських мов НУ «ОЮА» Ярослава Колтунович (моб. 063 63 69 569, роб. (048) 719 88 10). З усіма питаннями звертайтесь до координатора круглого столу за вказаними телефонами або надсилайте їх на german_lang@onua.edu.ua (з позначкою «Круглий стіл Одеса-Дрогобич 2016″)

З повагою,

Оргкомітет

Зразок заявки

Заявка

на участь у Міжуніверситетському круглому столі

«Англійська мова у 21 столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур»

Прізвище __________________________________________________________________________

Ім’я_______________________________________________________________________________

По батькові _______________________________________________________________________

Місце роботи ______________________________________________________________________

Вчене звання, посада ______________________________________________________________

Тема доповіді _____________________________________________________________________

Назва секції ______________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада наукового керівника, e-mail, контактний номер телефону (за необхідністю)___________________________

Координати для контакту:

Поштова адреса ____________________________________________________________________

Тел. ______________________________________________________________________________

Ел. адреса ________________________________________________________________________

 

Зразок оформлення тез

Артюхова А.А.

кандидат филологических наук, доцент,

Национальный университет «Одесская юридическая академия»

АГРЕССИВНАЯ РИТОРИКА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

(на материале выступлений немецкого политика Грегора Гизи)

Список использованной литературы:

  1. Закоян Л. М. Выражение агрессии в современном русском и английском языках: Дис. … канд. филол. наук.: 10.02.20 / Лилит Мясниковна Закоян. – Москва, 2010. – 300 с.
  2. Ditko H. Peter Redner für die Freiheit / H. Peter Ditko – Norderstedt: Books on demand GmbH, 2009. – 132 S.
  3. Plett, Heinrich F. Einführung in die rhetorische Textanalyse / Heinrich F. Plett. – Hamburg: Helmut Buske Verlag, 2001. – 156 S.
  4. Die Rede von Gregor Gysi im Bundestag am 13.03.2014 «Ukraine — Es gibt nur den Weg der Diplomatie. Antwort auf die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zur Situation in der Ukraine»